Thursday, June 23, 2005

::

kejawen kudu dibongkar !!!

sapa sing ora sarujuk, yen ora kabeh sing diarani kejawen utawa iku adiluhung? yen sepitu apa sewolu, mestine rak ya setuju yen wangunan kejawen mau kudu dipilah-pilahnjur dipilih-pilih, endi sing adiluhung, endi sing mung nglimpung.

salah siji carane, nganggo rasionalisasi. endi sing rasional dikelompokke nggone, sing setengah-setengah dilebokne kamar beda, lan sing blas gak rasional ya dicemplungke blumbangan dhewe.

yen sarujuk renaissance jawa, mestine sarujuk ngenani rasionalisasi kejawen iki. ben ae sing ora sarujuk muni, lha aja kumawani ngarani dudu adiluhung yen durung ngerti sakbenere.h

ayo.. hayo.. mangga sing arep manggung....

KiMs
====

Thursday, June 16, 2005

::

jawa ngoko lan aksara cilik

apa wis nate ngudarasa, kepriye wangsulane wong rajawa eh kamsude dudu wong jawa yen ditakoni ngenani wong jawa lan kabudayan jawa..

akeh-akehe mesti mangsuli yen wong jawa lan kabudayan jawa iku ketoke kebak tatacara ndakik-ndakik unggah-ungguh basa-basi alus-alusan, sing wekasane njur pocap: males, klangenan, alon-alon, pasrah lan liya-liyane sing wis dibabar karo pasarahe kdp apa ksm.

yen ditakoni sebabe apa, salah sijine mesti ana sing ngomong apa bisik-bisik (eh malah ana sing kampanye barang, je), yen wong jawa kuwi feodalistik. buktine ya soal kratonan lan tingkatane basa jawa. siji maneh, kebangeten olehe ngugemi brayat sosial, arang wani nggae keputusan pribadi sanadyan kanggo keperluan pribadi.

dus ngona-ngono mau, mung ngurangi krembyahane paugeman sing diarani demokrasi. wong jawa kurang demokratis lan kurang egaliter lan kurang individualis.aku mung arep njukuk sithik, perkara egaliter lan unggah-ungguhing basa. sakjane ngono isa wae yen sanadyan kramane alus basane mlipis, tetep ae isa duwe sikap egaliter. ning ketoke rak arang banggget, tah??

ngoko

wis suwe aku ora basa atawa krama nyang sapa-sapa, saliyaning arang ngomong jawa ya arang nulis ana ing milis jawa. sakjane iki ya sarujuk karo ki nggleng sing nate nulis yen sekarjagad uga arep nggalakke jawa ngoko ben wong jawa luwih seneng omong jawa lan luwih egaliter.

nyang apa nganggo jawa ngoko? ya mesti wae kita nganggo ukara lan tembung sing padha kanggo wong liya, mbuh kuwi wong gedhe, wong cilik, wong tuwa, wong lanang, wong wadon, wong liya, mbuh kuwi wong edan pisan. saben uwong dianggep padha kanggone basa, saben basa isa digunakke sapa wae. iki prinsip egaliter mau.

apa njur ora oleh ngurmati wong tuwa, ngurmati raja, ngurmati para nayakapraja? ya jelas entak-entuk ae oleh-oleh wae. ning ora perlu nganggo basa lan tembung lan ukara sing di'khusus'ne kanggo wong-wong mau, njur tembung `khusus' mau ora entuk digunaake kanggo wong cilik. basa tetep padha, ning carane ngomong oleh rada beda, pilihane tembung lan ukara isa rada beda. ngoko rak ora njur kudu dicap kasar lan ora ngajeni liyan, to.. ngoko ya ngoko, nuduhke yen aku karo kowe iki padha-padha manungsa, manungsa sapadhane, ora dibedakke ngganggo tingkatane bebasan.

aksara cilik

wis suwe aku nulis bebas nganggo aksara cilik, ora nganggo aksara murda (gedhe kapital). apa maneh wiwit melu nulis ing jagad-maya internet. lha kanggo apa? ya kanggo nuduhake yen sapepadha ing tembung uga isa sapepadha ing aksara. aksara ora perlu dibedakke amarga panggonane neng ngarep apa neng mburi, wiwitan apa pungkasan.

njur apa tandha ukara ora diperlokke? pratandhan ukara tetep wae dianggo, koma, titik tandha takon, tandha penthung , lan tandha-tandha liyane. mung siji sing ora dinggo aksara murda. piye yen nggawe inisial utawa singkatan utawa pedhotan, kayata abri, pt, bri, dpr, mpr? tetep ae nganggo aksara cilik, rak isih kewaca lan dingerteni tujuane, tah?! he.. he.. ning yen sawetara wektu isih rada mbingungke, ya rapapa yen kapital dinggo njelaske perkara singkatan mau.

mungkin rada blekuken yen sampeyan ngoko karo wongtuwane utawa wong liya, mungkin rada aeng yen sampeyan nulis nganggo aksara cilik. mungkin mung sepisanan, sakteruse tak-kira isa ngetokke tujuane. mangga, pisang jambu.

mungkin wae gagasan-gagasan mau rada ekstrim, kamangka wong jawa kuwi senengane mung sak madya. horapapa yen ana sing ngekstrim, hananging bandhul ayunan rak mesti liwat pojok-pojoking ekstrimitas njur nengah, njur ngekstrim maning, njur nengah, lan sakterusnya. melu kandhane mbah heggel apa marx, mesti ana proses dialektika, tesa-antitesa-sintesa, tesa-antitesa-sintesa, ngono sakteruse.

eh, tembung kuncine, jawa, ngoko, demokratis, egaliter, aksara cilik.ngono sik, paa?

kims

Monday, March 15, 2004

::

Re: [JAWA] intuisi 3

nek aku isik pancet yen intuisi iku, gumantung karo pengalaman, isa pengalamane indra ya isa pengalamane utek (olah pikir)... pengalaman disimpen neng utek, nanging pengalaman utek sing tak maksud yaiku pengalaman ngolah pikir nguteks lan nguthak-athik data sing kesimpen nduk uteks.

nalika tanpa babibu utawa tanpa aturan (logka) sing umum mak jegluk entuk solusi utawa selasa. data kang kesimpen diolah dening sel utek liyanya, njur intuisi sing mecungul. data mau isa kesaru karo data liyane sing yutan milyaran nduk uteks, logika campur aduk mau ya isa logika utawa rumus-rumus sing kecampur-campur mbuh kanggo apa ae..

conto sing paling gampang ya ngimpi. impen kuwi pengolahan data sing campuran, nganggo logika utawa algoritma sing campuran jugak. njur hasile ya isa rena-rena. ana sing klbeu akal, ya ana sing kleleban.

ana data sing ketoke urung nate dilakoni, ning data mau kesaru utawa kecampur ambek data liyane, terus diolah karepe dhewe. njur kaya-kaya dadi data utawa informasi sing anyar tanpa dikarepke.. nah sixt sense mau ya iki sing tak-karepke...

intuisi beda karo naluri (utawa insting), nadyanta butuhake pengalaman jugak. intuisi klebu olah pikir. insting luwih trep kanggo tindakan fisik.


nggguunnuu, pa?

KiMs
====From: brotosumarto

> Bravo pak Dhalang, iki jenenge intelectual joke.

# Dagelan ngéne iki penggemare sithék. Akèh2e seneng dagelan prasojo lan rodho2 saru. Wé, lhaaaaaa ........

> ndherek takon sethithik, ngilmu intusisi sing panjenengan babar wektu kepungkur iku, apa bedane ambek sanghyang probabilitas putrane bethara statistik ?! nek rumangsaku sing jenenge intuisi kuwi ora tergantung pengalaman, tegese ora butuh data sing wis kedaden, ya ora butuh pengalaman barang. Dene sing mbutuhke data sing wis kedaden, rumangsaku kok jenenge bethara statistik ta ?!

# Bener, intuisi werno lóró : séng siji óra gemantóng pengalaman, mak jedul, koyo kodok, teko2 ndodok. Sijine mèmper statistik.

Definisi intuisi umum séng paléng gampang wujód insting yoiku intuisi fisiologis. Upamane kesetróm mesthi ngipatke tangan, nadyan ra ono séng ngajari. Kademen mesthi ndrodog gigilen nadyan dhuróng tau manggon éng papan njekut koyo Eropah. Intuisi non fisiologis utowo intuisi psikis ugo óra gemantóng pengalaman. Koyo naliko aku ketiban ndaru, solusine unik, dhuróng tau dhicakke babar pisan. Iki perkoro pajek néng solusine non pajek.

Definisi kelóró, mèmper penggraito sampéyan : statistik.

Intuitives prefer taking in information through a "sixth sense" and noticing what might be. Intuition shows you the meanings, relationships, possibilities that go beyond the information from your senses.

Anggonku njlèntrèhke óra nganggó statistik néng deret :

Angko2 iki kétoke dhudhu deret : 11, 11, 13, 13, 15, 17, 17, 19, 19, 23, 21, 29, 23, ..
Nèk dhithengeri dhadhi deret wilangan ganjél lan prima : 11, [11], 13, [13], 15, [17], 17, [19], 19, [23], 21, [29], 23, [31], 25

Ongko2 iki kétoke ra karu2an néng iki deret : 103, 4, 99, 114, 6, 108, 125, 8, 117, 136, 9, 127, 147, 12, 135, ....

Lha séng sampéyan sebót `probabilitas' éng kéne dhisebót `possibilities'. Séng sampéan sebót `statistik' utowo tak sebót `deret' iku jenenge PHENOMENA utowo séng winarah. Intuisi dhuwé kesudhébyan nggólèki werdhi (meanings), gótak gathuke (relationship), lan possibilities sajabanéng séng winarah (fenomena). Phenomena séng kasél dhigraito jenenge NOUMENA : a posited object or event as it appears in itself independent of perception by the senses

Noumena iku obyek2 utowo séng winarah (event) séng dhigraito tanpo migunakke ponco-indro. Yoiku intuisi.

Cóntó, naliko iséh aktip aku srawóng karó sakathahéng wong2 séng dhóyan `sajèn'. Intuisiku meneng2 tandhang gawe dhadhi `statistik' miturót definisi sampéyan lan ngasélake `probabilitas', si A dhóyan sajèn opo óra. Wong2 dhóyan sajèn iku kanggóne ponco indro kesebót phenomena, dhéné intuisi weróh noumena.

Naliko ketemu si Yahoo, ponco indroku weróh iku fenomena Londho `lumrah'. Óra ono séng nyolowadhi. Hanangéng, intuisiku kanthi dasar `statistik' pirang2 wong dhóyan sajèn weróh nèk Yahoo iku dhóyan sajèn. Sarèhne aku percoyo karó nyai intuisi, tak telpun lan binggo ! ...... kemblegan proyek nganti kemplu2.

Salawase srawóng, aku nemoni fenomena2 wong2 dhuwe pengimpèn2. Ono séng biso mujódke, ono séng móng tukang ngómyang mbèl gèdès ra tonjo. Iki dhadhi data statistik séng sumimpen éng sajrónéng abadar. Sawijinéng dhino aku ketemu Jumari, setengah kéré adhol pengimpèn nembóng paitan. Intuisiku mbisike, móng sakkecap : Tukunen. Kari tak takoni, ngersakken pinten ? Aku óra rèwèl, njalók piro wae tak sembadhani.

Dhadhi, penemune Ki Ben Dwiyatno rodho pener. Dhéne séng dhisebót `data2 statistik' iku jenenge phenomena2 séng saben dhinane kito graito. Séng ngasélke `probabilitas', nindhakke intra/extra polasi, regresi, lan sakathahing aktivitas kalkulasi statistik iku intuisi.

Intuisi iku gawéyane nggraito fenomena2, nggólèki werdhi, nggótak nggatókke, sarto ngasélake probabilitas2 dhadhi noumena. Noumena iku (biso dhadhi) sejatinéng winarah. Data2 statisik noumena2 iki sumimpen éng sajrónéng abadar.

Hanangéng, tak cethakke : intuisi biso klèru. Séng gede pengati-atine. Séng waspodho.

Thursday, February 12, 2004

::

Re: [JAWA] Demo intuisi 2

nggih mathuk, ki !!

coba apa intuisine anthony salim ya isa kaya ngunu, yen bapake mbiyen mung tani ndeles neng mbantul.. apa isa ngintuisine cindil pagelaran perkara dagang dodolan isa nyaingi weke nonik lan sinyo ngglodhok kana?

lha nek ngerti murid-murid apa mahasiswa-i nduk untar trisakti olehe prigel muter-muter perkara dodolan lan dagangan, terus mbandingke karo mahasiwa ngipebe sing seka daerah.. cobi to.....

intuisi ngono, mang mulane ya saka info data kang ketampa dening indraning awak: panca ndriya utawa malah saptandriyane. ditumpuk undhung disimpen, lha njur dinggo mikir nganggo logika, utawa metu dhewe sarana intuisi, utawa malahan mbleber ra karuwan kaya dene wong nggleng...

rak ngaten, tah...

KiMs
====

From: mBah Soeloyo

Nek nu, ngintuisi iku koyo dene mung "wewengan" ngono yo, Ki?

Bahane wis kesimpen suwe tumuk undhung terus dumadakan mecothot utowo ngocor koyo banyu mancur soko kendhi... hehehe.

Lha yo iki, perlune wong kloyongan golek wawasan.... Mlabune nang "uteg" acak-acakan ning tetep kesimpen mbuh nang endi... nang bagian sing ora dirumangsani. Ngerti-ngerti mecothot dadi impen, dadi "mletik" nek ngendikane simbeh biyen. Weee, nyolong pethek kowe ki. Ambak dapurmu koyo Doreng, nyolong pethek tenan... biso ngudhari benang ruwet kanggo njait klambi gundhil....

mBS
----

--- KiMageti wrote:
>
> aku koq nggagas yen intuisi iku sakjane ya gaweyane
> utek neuron lsp.
> menawa mikir logis iku nganggo logaritma eh
> algoritma kang isa
> dirunut kanggone si duwe utek utawa sing dikandhani
> ambek dipleroki.
>

::

Re: Demo intuisi 1

aku koq nggagas yen intuisi iku sakjane ya gaweyane utek neuron lsp. menawa mikir logis iku nganggo logaritma eh algoritma kang isa dirunut kanggone si duwe utek utawa sing dikandhani ambek dipleroki.

lha yen ngintuisi iku ya proses gaweyane utek hananging sing ora nganggo algoritma utawa nganggo algoritma sing ora dingerteni sing nduwe utek utawa intuisi mau.

mikir ngono rak nggabungke kabehing data lan memori sing kesimpen nduk utek, terus diproses nganggocpu sing nggenah. ana sing sing cpu-ne isih nganggo 386, ana sing nganggo pentium xxx utawa panci xoxo.

lha nek ngintuisi iku data sing ngumpul diothak-athik dhewe dening prosesor ning mbuh nganggo apa...

ana proses mikir sing salah, ana proses mikire bener ning data-ne sing salah, ana sing prosese bener, datane bener ning kurang lengkap.. lan liya-liyane..

lha nek ngintuisi ngono, ana sing cespleng, ning huakehh sing gak mandi. ning sing paling huakeh, ngintuisi mau diplek-plekne karo situasi sing wis kedadeyan. lho rak tenan, lha mik kurang sithik, lha .... dalah liyanya...


ngaten sik,
KiMs
====- In jawa@yahoogroups.com, "S. Brotosumarto" wrote:
> Demo intuisi
>
> > Lha embuh kok sing ngrembug wong sogih mblegedhu soko intuisine gak ketok nemen ?
>
> # Pancèn bener, intuisiku öra ketoro. Iki böktine :
>
> Watakku, mituröt http://www.geocities.com/lifexplore/intj.htm Their
most important preference is intuition, but this is seldom seen. (Kesenengan séng paléng wigati iku migunakke intuisi, néng iki arang2 katon)
>
> Cöntö2 yen aku nganggo intuisi :
>
> Naliko klèru moco asmo Istana kudhune dhiwoco Istono, intuisiku 'mencolot' : EJB bermasalah, kudhu dhibenakke. Kamongko aku blas ra ngerti ilmu boso, fonemis/tis wae ra ngerti, je. Bar kuwi proses 'justification by taking intermediate steps'. EJB thak bèthèti lan ..... quod erat demonstrandum. Proses séng katon iku proses pemböktian. Dhadhi katon logis, dhudhu intuitive. Nganggö Poncare 'by logic we prove, by intuition we discover'. Séng katon éng postingan möng 'prove', 'discover'e öra katon.
>
> Naliko ketemu Yahoo wargo Holland, intuisiku mak pencolot : kuwi dhöyan sajèn. Kesuröng intuisi, setengah sadar Yahoo tak telpun, tak tawani sajèn. Binggo !
>
> Kamongko aku blas ra ngerti si Yahoo iku latar belakange opo, böjöne sopo, ömahe ngendhi. Opo menèh watake piye ... blas ra ngerti.
>
> Most of the time intuition is without a pre-thought process. The knowledge is suddenly present within the person's mind; or the person just feels with a compelling force that this is the thing to do.
>
> Kerep2e intuisi iku tanpo proses pra-pikér (=mencolot). Pangertène mak pencolot lumebu sajrönéng pikér. Utowo, séng nompo intuisi ma-gito2 kudhu nindhakke iku. Anggonku mbèthèti EJB kesuröng intuisi : a compelling force that this is the thing to do. Nganti ke-péséng2, je.
>
> ER iku 'dicovered' by intuition. Argumentasi2ku iku 'justification by logic'.
>
> Naliko moco Tripomo, mak grendet .... ono séng salah. Upamane instrumen ngönö muni thulalit ... thulalit ... thulalit. Bar kuwi lagi dhi quod erat demonstrandum.
>
> Naliko moco Judas Iskariot .... thulalit ... thulalit ... thulalit. Bar kuwi lagi dhi quod erat demonstrandum.
>
> Naliko inspeksi pabrik, .... thulalit ... thulalit ... thulalit. Mak pecuthut aku kondo karö mitraku : dhiasuransi, to ? Öra nganti 6 sasi, bul ! Pabrike kobong. Jeböl asuransine keciliken, rékane ngirét. Èwes3, 3.6 M bablassssss.
>
> Naliko rembugan karö mitraku .... thulalit ... thulalit ... thulalit., tak ajani mitraku supoyo jogo jarak karö manajer pemasarane. Tenan, jeböl wong kuwi nyolongan.
>
>
> They are, rather than using deductive logic, use their intuition to grasp coherence.
>
> Tinimbang nggunakke logika deduktip, aku nganggö intuisi kanggö nggathök2ke.
>
> Cöntö, pas ndhöngèng Ibrahim mbelèh anake, mak pencolot intuisiku menyang wayang. Mak pencolot menèh tekan Suléman. Anggonku nggathök2ke nganggö intuisi.
>
> > Mungkin mbalah didhelikake ambek sing nolis, ben ora gawe ribut ambek wong-wong sing kepeneran duwe watek INTJ ning pancet kere... hahaha.
>
> # Akèh wong2 séng dhuwe intuisi néng kurang nggatèkke. Teoritis kabèh wong dhuwe intuisi. Néng, koyo akal, ono séng landep ono séng kethöl. Utowo, jan2e landep néng jalaran maidhö karö intuisine, marahi öra miji thuköl. Utowo menèh dhikombinasi karö 'bowo roso'. Dhadhine klenik & mistisme.
>
> Intuisi iku campör adök karö pengimpèn, kayalan, imajinasi2, pepénginan kependem, röso watér, lll. Séng öra kulino nitèni intuisi bakal rekoso lan keblasök2. Dhalan siji2ne kanggö nitèni möng seko interaksi intensip. Persis moco text Jowo EJB. Séng kulino moco öra kangèlan mbédhakke a dhiwoco a, e, opo o-Jowo. E dhiwoco e, é, opo è. Séng öra nitèni intuisi, mesthi kangèlan. Persis wong non Jowo kon
moco EJB.
>
> Sawise biso milah2, iséh kudhu dhikalibrasi sebab intuisi iku persis akal lan indro. Biso klèru. Nèk eror wés < 30%, cuköp. Mengkö tak caosi prékso carane kalibrasi.
>
> Bar kuwi focus. Intuisine dhipernahke menyang opo séng dhadhi gegayuhane.
>
> Teorine gampang, praktèke huangèl bianget. Kudhu tlatèn lan suwe lagi lanyah.

Thursday, October 23, 2003

::

warna

wis ganti sarupaning warna
nggo ngancani tepaking netra


Wednesday, October 22, 2003

::

kesenian jawa ???

hayoo, sapa sing kepareng medar kawruh perkara iki,
apa ta sing diarani kesenian jawa iku?

kesenian saka tanah jawa?
kesenian kang dilakoni wong jawa?

muwun,
KiM
===
minangkani wakile kangmas takon eh tiko..

Monday, October 06, 2003

::

rit

rit
gurit
geguritan

rit
nggurit
nggegurit

rit
nggurit
panggurit

KiM


This page is powered by Blogger. Isn't yours?